Spår från 10000 år Västerbottens län sett från sidan

Skriv ett sökord för att påbörja din sökning.

Startsida » Spåren i landskapet » Vad säger lagen?

Vad säger lagen?

Fornlämningsband

Gravrösen, forntida boplatser, fångstgropar, tomtningar, kokgropar, milstenar, sedan länge övergivna bosättningar, stalotomter – allt detta och mycket mer är fornlämningar i lagens mening.

Samhällets målsättning är att för framtiden bevara de lämningar efter äldre mänsklig verksamhet som ännu finns kvar i landskapet. Därför har fornlämningar ett starkt lagskydd.

Här beskrivs översiktligt situationer och begrepp samt vanliga fornlämningar som en exploatör kan komma i kontakt med.

Strandbunden stenåldersboplats i Botsmark.

En till synes obetydlig fornlämning, men även den är lagskyddad. Ingenting får plockas bort eller förstöras. Boplatsspår i form av skörbränd sten och rester efter redskapstillverkning i Botsmark, Sävar socken. 

 

2 § Såväl kända som okända fornlämningar skyddas av 2 kap lag (1988:950) om kulturminnen m.m. (KML). Runt själva fornlämningen finns dessutom ett fornlämningsområde som har samma starka lagskydd som själva fornlämningen. Fornlämningsområdet är till för att man ska kunna uppfatta och förstå fornlämningen i sin miljö.

3 § Fornfynd är föremål som saknar ägare när de hittas och som

  • 1. påträffas i eller vid en fast fornlämning och har samband med denna, eller
  • 2. påträffas under andra omständigheter och kan antas vara minst etthundra år gamla.

4 § Sådant fornfynd som avses i 3§ 1 tillfaller staten. Sådant fornfynd som beskrivs i 3§ 2 tillfaller upphittaren. Denne är dock skyldig att erbjuda staten att få lösa in det mot betalning om 1. fyndet innehåller föremål som helt eller delvis består av guld, silver, koppar, brons eller annan legering med koppar eller om fyndet består av två eller flera föremål, som kan antas ha blivit nedlagda i marken tillsammans.

Remändebeslag från Obbola.

5 § Den som påträffar ett fornfynd, som skall tillfalla eller hembjudas staten, skall snarast anmäla fyndet hos Riksantikvarieämbetet, länsstyrelse, länsmuseum eller polismyndighet. Fornfynd som hör till skeppsvrak kan anmälas även till kustbevakningen. 

10 § Den som planerar ett arbetsföretag ska ta reda på om någon fornlämning berörs. Större arbetsföretag kan t ex vara täkter, vägar, detaljplaneläggning för bebyggelse eller golfbanor.

För att ta reda på om någon känd fornlämning berörs måste man kontakta Länsstyrelsens kulturmiljöfunktion, Västerbottens museum eller Skellefteå museum. Endast ett urval av de kända fasta fornlämningarna finns nämligen redovisade på ekonomiska kartan/fastighetskartan och fornlämningsområden är aldrig markerade på kartan. På Länsstyrelsen och museerna finns kompletta kartor med register.

Om en fornlämning berörs är det nödvändigt att så fort som möjligt samråda med Länsstyrelsen inför arbetets fortsättning.

Fornlämningsband

 

Ingrepp i fornlämning eller fornlämningsområde

12 § I samband med en exploatering kan Länsstyrelsen i vissa fall medge undantag från bevarandekravet. Sammantaget ska då det allmänna intresset att exploateringen kan genomföras vara större än intresset att bevara fornlämningen.

13 § Tillstånd till ingrepp i fornlämning söks hos Länsstyrelsen. Om Länsstyrelsen ger tillstånd till borttagning eller annat ingrepp i fornlämningen är detta vanligen förenat med vissa villkor.

Tre begrepp är särskilt vanliga i beslut rörande fornlämningar:

  • Särskild arkeologisk utredning
  • Förundersökning
  • Särskild undersökning

 

Särskild arkeologisk utredning

11 § När ett arbetsföretag berör ett större markområde kan Länsstyrelsen besluta om särskild arkeologisk utredning. Utredningen behövs för att Länsstyrelsen över huvud taget ska kunna ta ställning till om det finns antikvariska hinder (det vill säga fornlämningar) för arbetsföretaget.

 

Särskild arkeologisk utredning bekostas av exploatören. Utredningen kan bestå av kartstudier, fältbesiktning, provgropar, fosfatkartering och schaktdragningar för att finna eventuella fornlämningar.

Om fornlämningar påträffas är utredningen ett underlag som gör det möjligt för exploatören att undvika dessa i den fortsatta planeringen av arbetsföretaget. Om exploatören vill söka tillstånd till ingrepp i en påträffad fornlämning fungerar utredningen som ett underlag för Länsstyrelsens ställningstagande i frågan.

Bild på schakt, arkeologisk utredning på Lilljansberget, Umeå.

Skörbränd sten och sot är tecken på förhistorisk aktivitet. Från utredningen inför bostadsbyggandet vid Lilljansberget i Umeå. 

 

Förundersökning

13 § När en känd fornlämning berörs av ett arbetsföretag kan Länsstyrelsen behöva ett bättre beslutsunderlag för att bedöma fornlämningens värde i förhållande till det ingrepp som planeras. Ett sådant underlag, med alla tillgängliga fakta om fornlämningen, kan också vara värdefullt i en fortsatt dokumentation av fornlämningen i fråga.

Den typ av undersökning som Länsstyrelsen beslutar om i ett sådant fall kallas förundersökning. När förundersökningen gett besked om fornlämningens art, innehåll och utsträckning meddelas exploatören om fornlämningen ska bevaras eller kan tas bort, med eller utan vidare arkeologisk dokumentation.

 

 

 

Särskild undersökning/slutundersökning

12 § Om Länsstyrelsen tillåter att en fornlämning kan tas bort beslutas om en särskild undersökning/slutundersökning. Den ska tillvarata så mycket relevant information som möjligt om fornlämningen. Omfattningen av en slutundersökning beror på fornlämningens art och innehåll samt dess vetenskapliga betydelse.  

14 § Vid en förundersökning och särskild undersökning står exploatören för kostnaderna. Undantag kan göras om det i förundersökningen visar sig att fornlämning inte berörs eller om Länsstyrelsen inte tillåter fortsatt ingrepp.

Kokgrop, Åheden, Hörnefors sn.

En meterdjup kokgrop i Åheden, Raä 162, Hörnefors socken. Från slutundersökningen inför byggandet av Botniabanan. 

 

Fornlämningsband.

Logotyp för Länsstyrelsen i Västerbottens län.

Länsstyrelsen i Västerbottens län beslutar om länets fornlämningar.

Se även: Lag (1988:950) om kulturminnen m.m. - Svensk författningssamling.

 

Fornlämnings R

Fornlämningar som syns i terrängen markeras på den digitala fastighetskartan med ett run-R. Ibland kan det vara svårt att avgränsa en fornlämning, till exempel en boplats under mark, då markeras området med ett run-R inom parentes.