Spår från 10000 år Västerbottens län sett från sidan

Skriv ett sökord för att påbörja din sökning.

Startsida » Spåren i landskapet » Samiska kulturlandskap » Samiska riksintressen

Samiska riksintressen

I Västerbottens län finns 52 kulturmiljöer utvalda som riksintressen, 14 av dessa är helt eller delvis samiska.
De speglar olika delar av den samiska kulturen, från förhistorisk tid tills idag. Tillsammans ger de en bild av den samiska kulturens mångfald.

Kåtor i fatmomakkekyrkstad.
Fatmomakke kyrkstad i Vilhelmina kommun är en av våra samiska riksintressemiljöer.

Gethus på ett av vistena i Svartsjöbäcksdalen.
Ett gethus på ett av vistena i Svartsjöbäcksområdet i Vilhelmina kommun.
Länkarna leder till Länsstyrelsens webbplats.

Byskeälven
Älvdal med lämningar efter samisk renskötarkultur.

Vindelälven
Älvdal med inslag av samiska kulturlämningar.

Örträsk
Samiska kulturlämningar. Jordbruksby.

Gillesnuole
Samisk kapellplats.

Ammarnäs
Kyrkplats med kapell och samisk kyrkstad. Nybygge.

Tjulträsk
Kåtaskola, nybyggen, fångstgropssystem och stalotomter.

Björkvattsdalen
Fjälldalgång med flera samiska nybyggen.

Atoklinten
Kulturmiljö med heligt fjäll, visten, kåtaskola, stalotomter och gravar. Dagbrott för asbest.

Brandsfjället
Samisk kulturmiljö med äldre kulturlämningar samt visten med kåtor av sydsamisk och nordsamisk typ.

Bäsksele
Missionsskola från 1867 för samebarn. Jordbruksby.

Fatmomakke
Kyrkstad med ursprung i 1700-talets slut. Kåtor och stugor för samer och nybyggare.

Svartsjöbäcksområdet
Fjällområde med samisk bebyggelse och lämningar efter renskötsel i äldre tid.

Remdalen
Lämningar efter äldre visten och stalotomter.

Risfjället-Rissjön
Fyra samiska offerplatser i fjällmiljö.