Spår från 10000 år Västerbottens län sett från sidan

Skriv ett sökord för att påbörja din sökning.

Startsida » Spåren i landskapet » Rapporter » Umeå

Umeå

Andersson, Berit & Granholm, Nina. 2016
Arkeologisk utredning med anledning av ny bebyggelse inom fastigheten Biet 1, Umeå socken och kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 367/15. Klicka för att ladda ner som pdf

Granholm, Nina. 2016
Schaktkontroll och Arkeologisk undersökning inom fastigheten Kotten 1, Umeå stad, Umeå kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten Dnr 433/15. Klicka för att ladda ner som pdf

Granholm, Nina. 2015.
Schaktkontroll vid grävning av gropar intill byggnaden Uthuset, fastigheten Riddarborgen 2, Umeå kommun. Västerbottens län. Västerbotten museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 156/15. Klicka för att ladda ner som pdf

Johansson, Ellinor. 2015
Arkeologisk utredning med anledning av ny detaljplan för delar av fastigheterna Stadsliden 6:1-3, Olofsdal, Umeå socken och kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 253/15. Klicka för att ladda ner som pdf

Andersson, Berit. 2014
Skog & Historia. Rapport över kvalitetssäkring av forn- och kulturlämningar i Sävar, Umeå & Hörnefors sn, Umeå kn samt Nordmalings sn, Nordmalings kn, Västerbottens län. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ner som pdf

Armstrand, Mikael & Johansson, Ellinor. 2014
Arkeologisk utredning samt slutundersökning med anledning av planerat skolgårdsbygge i anslutning till Språkskolan, Stadsliden 6:3, Umeå kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 189/14. Klicka för att ladda ner som pdf

Hellsten, Tone. 2014
Schaktövervakning utan länsstyrelsebeslut vid Kronoskogen 5 (f.d. Backen 5:26), Umeå kommun, Västerbottens län. Dnr 611/12. Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ner som pdf

Smeds, Ronny. 2014
Kompletterande särskild arkeologisk utredning inom fastigheterna Röbäck 23:6, 23:7, 7:23 m fl. Umeå socken och kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten Dnr 358/13. Klicka för att ladda ner som pdf 

Wennstedt Edvinger, Britta. 2014.
Lilljansberget. Arkeologisk utredning steg 1 inför ny detaljplan inom Stadsliden 6:6, del av, Umeå stad, Västerbottens län. Arkeologiscentrum i Skandinavien. AC-rapport 1412. Klicka för att ladda ner som pdf

Wennstedt Edvinger, Britta. 2014
Särskild arkeologisk utredning och undersökning, AC4101, Lilljansberget, Stadsliden 6:6. Umeå kommun, Västerbottens län. Rapport från Arkeologicentrum 2014:03. Klicka för att ladda ner som pdf 

Andersson, Berit. 2013
Arkeologisk delundersökning av fäbod, RAÄ nr Umeå stad 192, Umeå sn & kn. Västerbottens län. Dnr 622/09. Västerbottens museum / Skogens kulturarv i Kvarkenregionen. Klicka för att ladda ner som pdf

Andersson, Berit. 2013
Skogens KulturArv I Kvarkenregionen2 - verksamheter under 2012, Västerbottens län. Västerbottens museum / Skogens KulturArv I Kvarkenregionen. Klicka för att ladda ner som pdf

Granholm, Nina. 2013.
Arkeologisk förundersökning inför uppförandet av en ny byggnad inom fastigheten Stadsliden 6:3 Umeå kommun. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ner som pdf

Heinerud, Jans & Käck, Jenny. 2013
Särskild arkeologisk utredning med anledning av planerad industrietablering, Grubbe 9:21 m. fl. Umeå kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 150/16. Klicka för att ladda ner som pdf

Käck, Jenny. 2013.
Arkeologisk schaktkontroll med anledning av nybyggnation på Kåddis 5:17, Umeå socken och kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ner som pdf

Wallin, Jan-Erik. 2013.
Odling för 3 000 år sedan vid Umeälvens mynning. En undersökning baserad på pollen- och kolpartikelanalys från en myr, Prästsjömyren, Umeå kommun, Västerbottens län. Pollenlaboratoriet i Umeå AB. Klicka för att ladda ner som pdf

Granholm, Nina. 2012
Arkeologisk schaktkontroll i samband med ingrepp i fornlämningen RAÄ Umeå stad 128:1 i kvarteret Heimdal i centrala Umeå. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ner som pdf

Johansson, Ellinor. 2012.
Rapport över särskild arkeologisk undersökning av boplatsen RAÄ Umeå sn 318, samt kokgroparna - RAÄ Umeå sn 586 och RAÄ Umeå sn 590, Umeå socken och kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten Dnr 444/11. Klicka för att ladda ner som pdf 

Johansson, Ellinor. 2012
Arkeologisk schaktövervakning med anledning av planerad nybyggnation på Haddingen 7:1, Umeå sn & kn. Västerbottens län. Västerbotten museum / Uppdragsverksamheten Dnr 407/12. Klicka för att ladda ner som pdf 

Viklund, Karin. 2012.
Arkeobotanisk analys av 20 jordprover tagna vid grävningar för Västra länken, vid Klockaråkern och Umedalen-Prästsjön, Umeå 2012. Miljöarkeologiska laboratoriet - Rapport nr 2013-001. Institutionen för Idé- och samhällsstudier, Umeå universitet. Klicka för att ladda ner som pdf.

Granholm, Nina. 2011
Arkeologisk förundersökning inom RAÄ Umeå stad 128:1, på tomt Heimdal 1 inom kv Heimdal i centrala Umeå. Umeå kommun. Västerbotten län. Klicka för att ladda ner som pdf

Granholm, Nina. 2011.
Skog & Historia. Rapport över kvalitetssäkring av tidigare registrerade lämningar i Umeå sn och kn. Västerbottens län. Västerbottens museum /Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ner pdf

Granholm, Nina. 2011
Arkeologisk dokumentation. Dokumentation av kulturlagerprofil på Strandgatan i centrala Umeå. Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten Dnr 630/11. Klicka för att ladda ner som pdf 

Hedman,Sven-Donald. 2011
Särskild arkeologisk utredning inför planerad väg till bergtäkt, Kåddis 3:1, Umeå kommun, Västerbotten län. Klicka för att ladda ner som pdf

Johansson, Ellinor. 2011.
Arkeologisk utredning på del av fastigheten Backen 6:1, Umeå sn & kn, Västerbottens län. Västerbottens museum /Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ner som pdf.

Johansson, Ellinor & Granholm, Nina. 2011
Arkeologisk schaktövervakning av RAÄ 128:1, inom kv Riddarborgen 2, Umeå kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 644/11. Klicka för att ladda ner som pdf 

Lindqvist, Anna-Karin & Granholm, Nina 2011.
Särskild arkeologisk utredning Etapp 2 inför alternativ vägsträckning av E12/E4, sk inre alternativet, Umeå kommun, Västerbottens län.
Klicka för att ladda ner som pdf

Sondell, Erik & Heinerud, Jans. 2011
Kulturhistorisk utredning av kvarteret Heimdal i centrala Umeå, Umeå kommun, Västerbottens län. Klicka för att ladda ner som pdf

Smeds, Ronny & Heinerud, Jans. 2011
Arkeologisk förundersökning av boplats, RAÄ 318 samt två kokgropar, RAÄ 586 och 590, Umeå socken och kommun i Västerbottens län. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten 2011. Dnr 550/10 Klicka för att ladda ner som pdf.

Andersson, Berit och Sandén, Erik. 2010
Arkeologisk dokumentation och undersökning av boplatsgropar med anledning av planerad bergtäkt på fastigheten Långbränna 1:12, Umeå sn och kn , Västerbottens län. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned som pdf(2,6 MB).

Andersson, Berit. 2010.
Skeppsvik, kulturhistorisk inventering av detaljplaneområde, Sävar 31:2, Skeppsviks herrgård, Umeå kommun, Västerbottens län.
 Västerbottens museum/uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned som pdf (1 MB).

Andersson, Berit. 2010.
Särskild arkeologisk utredning etapp 1 inför alternativ vägsträcknng av E12, sk inre alternativet, Umeå kommun. Västerbottens län.
Klicka för att ladda ner som pdf

Linderholm, Johan. 2010
Inventering och avgränsning av 1809 års slagfält kring Krutbrånet med omnejd, Sävar sn, Västerbotten. Miljöarkeologiska laboratoriet Rapport 2010-015. Klicka för att ladda ner som pdf 

Smeds, Ronny. 2010
Kompletterande utredning 2010 inför nybyggnad av vägsträcka inom E12/E4, delen Västra länken, Umeå kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten Dnr 429/09. Klicka för att ladda ner som pdf 

Smeds, Ronny. 2010.
Särskild arkeologisk utredning inför nybyggnad av vägsträcka inom E12/E4, delen Västra länken, Umeå kommun, Västerbottens län.
Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned som PDF (8,1 MB).

Smeds, Ronny. 2010.
Särskild arkeologisk utredning inför ombyggnad av E12, delen Kulla - Norrfors, Umeå kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned som PDF (3,9 MB).

Andersson, Berit. 2009.
Särskild arkeologisk utredning av planerad bergtäkt på fastigheterna Gubböle 1:58 & 2:14, Umeå socken & kommun. Västerbottens län. Västerbottens museum /Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned som PDF (776 kB).

Heinerud, Jans. 2009.
Särskild arkeologisk utredning med anledning av detaljplanearbete på fast. Kåddis 5:3, Umeå socken och kommun. Västerbottens län. Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned som PDF (976 kB).

Ramqvist, Per H. 2009. 
En brandgrav från äldre bronsålder. Arkeologisk undersökning av stensättning på gravfältet Raä 77 i Röbäck, Umeå socken och kommun, Västerbottens län. Seminariegrävningen 2007. UMARK 50 Arkeologisk rapport. Institutionen för idé- och samhällsstudier. Umeå universitet. Klicka för att ladda ned som PDF (2,1 MB).

Anderssson, Berit. 2008.
Arkeologisk utredning med anledning av detaljplanearbete för friidrottsarena på fastigheten Stadsliden 6:6, Umeå kn. Västerbottens län. Västerbottens museum /Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned som PDF (494 kB).

Anderssson, Berit. 2008.
Arkeologisk utredning med anledning av detaljplanearbete för industriområde vid Grisbackaänget, Umeå kn, Västerbottens län. Västerbottens museum /Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned som PDF (578 kB).

Anderssson, Berit. 2008.
Arkeologisk utredning med anledning av planerad bergtäkt på fastigheten Ersmark 9:7, Umeå kn. Västerbottens län. Västerbottens museum /Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned som PDF (958 kB).

Andersson, Berit. 2008. 
Kompletterande arkeologisk utredning med anledning av planerade vindkraftverk på fastighet Hörneå 8:455, Umeå kn. Västerbottens län. Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned som PDF (660 kB).

Sandèn, Erik. 2008.
Arkeologisk utredning. Komplettering av arkeologisk utredning med anledning av detaljplanearbete för industriområde vid Grisbackaänget, Umeå kn, Västerbottens län. Västerbottens museum /Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned som PDF (3 MB).

Sandén, Erik & Appelstam Häll, Maria. 2008.
Inventering av Snöan avseende fornlämningar och byggnader. Fastighet: Norrbyn 4:1 Kartblad 19K 9a, Umeå kommun, Hörnefors socken, Västerbottens län. Kulturhistorisk utredning/Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned som PDF (2,5 MB).

Smeds, Ronny. 2008. 
Arkeologisk utredning av Raä 271:1 Umeå socken, Håkmark 6:18 Umeå kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum /Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned som PDF (1,8 MB).

Smeds, Ronny. 2008.
Arkeologisk dokumentation av gropanläggning invid Backens kyrka, Umeå stads socken, Umeå kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned som PDF (5,2 MB).

Smeds, Ronny 2008.
Kulturhistorisk dokumentation av flottningslämningar i Baksjöbäcken och Hörnån, Västerbottens län. Kulturhistorisk rapport. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned som PDF (8,6 MB).

Andersson, Berit & Sundström, Susanne & Huggert, Anders. 2009.
Arkeologisk provundersökning av Öskärskyrkogården, RAÄ 4, Holmöns socken, Umeå kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned som PDF (1,3 MB).

Andersson, Berit. 2007. 
Arkeologisk utredning med anledning av planerade vindkraftverk på fastighet Hörneå 8:455, Umeå kn, Västerbottens län. Västerbottens museum /Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned som PDF (584 kB).

Andersson, Berit. 2007. 
Särskild arkeologisk utredning inför planerad provsprängning vid Dalkarlsberget, Västerbacka 1:4 m fl, Umeå kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum /Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned som PDF (391 kB).

Fossum, Birgitta m fl. 2007. 
Arkeologiska utredningar och undersökningar längs med Botniabanan i Västerbottens län 1999 - 2005. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned som PDF (50,7 MB). 

Fossum, Birgitta. 2007. 
Arkeologisk utredning. Schaktkontroll vid nedgrävning av vattenledning för kylanläggning, Volvo lastvagnar från fastighet Backen 3:28 till Backen kyrka, Umeå kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum /Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned som PDF (1,1 MB).

Harju, Jonny & Sandén, Erik. 2007. 
Rapport över arkeologisk undersökning av Raä 202 samt del av Raä 206, Sävar sn, Västerbottens län, 1992. UMARK 45. Institutionen för arkeologi och samiska studier. Umeå universitet. Klicka för att ladda ned som PDF (4,5 MB).

Harju, Johnny. 2007. 
Rapport över arkeologisk undersökning av Raä 40, Umeå sn, Västerbotten, 1997. Institutionen för arkeologi och samiska studier, UMARK 46. Umeå universitet. Klicka för att ladda ned som PDF (2,7 MB).

Harju, Johnny. 2007. 
Rapport över arkeologisk undersökning av Raä 76, Umeå sn, Västerbotten 1997. Institutionen för arkeologi och samiska studier, UMARK 47. Umeå universitet. Klicka för att ladda ned som PDF (2,8 MB).

Lindgren-Hyvönen, Britta. 2007. 
Arkeologisk utredning Klockarbäcken V. Kyrkobordet 1:1, Umeå socken och kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum /Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned som PDF (1 MB).

Smeds, Ronny. 2007. 
Arkeologisk slutundersökning av Raä 323:1, stensättning, Umeå socken och kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum /Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned som PDF (3,1 MB).

Heinerud, Jans. 2006. 
Arkeologisk utredning fastighet Bodbyn 1:14, Umeå kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned som PDF (820 kB).
 
Palmbo, Frida & Sundström, Susanne. 2006. 
Arkeologisk slutundersökning av Raä 573, stensättning, Umeå socken och kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned som PDF (1,5 MB.
 
Smeds, Ronny. 2006. 
Umeå kyrka Schaktövervakning vid Umeå kyrka, Raä 356, Umeå 6:4, Umeå stads socken, Umeå kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned som PDF (2,7 MB).

Sundström, Susanne. 2006. 
Arkeologisk slutundersökning av Raä 162, kokgropar, Hörnefors socken, Umeå kommun, Västerbottens län. Arkeologisk Rapport Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned som PDF (2,3 MB).

Andersson, Berit & Löfgren, Maria & Rathje, Lillian & Sundström, Susanne. 2005.
Dokumentation längs Botniabanan. Kulturhistorisk utredning. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned som PDF (32,7 MB). 

Andersson, Berit & Sandén, Erik. 2005. 
Skogens kulturarv i Västerbottens kustland 2004. Antikvarisk rapport Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned som PDF (7,4 MB). 

Andersson, Berit. 2005. 
Arkeologisk undersökning av rester av rund kolarkoja, SVS nr 1475, på fastigheten Ansmark 3:7. Umeå sn & kn. Västerbottens län. Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned som PDF (801 kB).

Granholm, Nina. 2005. 
Arkeologisk utredning av områden mellan E12 - Tvärvägen, Västerhiske samt korsningen Lilljansvägen/Gösta Skoglunds väg med anledning av planerad rondell samt bebyggelse. Umeå socken och kommun. Västerbottens län. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned som PDF (320 kB).

Heinerud, Jans. 2005. 
Arkeologisk utredning vid fastighet Stadsliden 6:6, Umeå socken och kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum AB/Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned som PDF (880 kB).

Klotz, Eva. 2005.
Rapportsammanställning över tillvarataget material från fornminnesinventeringen 1982 i Umeå stad, Västerbotten". Riksantikvarieämbetet. Klicka för att ladda ner som pdf

Rathje, Lillian. 2005. 
Arkeologisk utredning Sörmjöle 47:1, Umeå kommun, Västerbottens län, med anledning av planerad täktverksamhet. Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned som PDF (216 kB).

Sundström, Susanne. 2005. 
Arkeologisk slutundersökning av Raä 93:1, stensättning, Stadsliden 6:6, Umeå socken och kommun, Västerbottens län. Arkeologisk Rapport Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned som PDF (7,1 MB).  

Sundström, Susanne. 2005. 
Fördjupad arkeologisk kartering Av f. d. Sävar järnbruk, Raä 28, Sävar sn, Umeå kn. Arkeologisk Rapport Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned som PDF (13,4 MB).

Andersson, Berit. 2004. 
Arkeologisk utredning av område öster om Nydalasjön. Etapp 1 med anledning av planerad bebyggelse och golfbana. Fastigheterna Nydala 1:51, 1:52, Innertavle 4:4, 6:9 & 6:30. Umeå sn & kn. Västerbottens län. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned som PDF (452 kB).

Andersson, Berit. 2004. 
Kartering av kolningsanläggningar Inom ett område norr om Bussjön på fastigheterna Ansmark 1:6, 1:16, 3:7 samt Norrbacka 2:1. Inom Botniabanans Jp 73. Umeå sn & kn. Västerbottens län. Västerbottens museum /Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned som PDF (667 kB).

Andersson, Berit. 2004. 
Arkeologisk utredning vid Stadsliden 5:1 m fl inom stadsdelen Mariehem, Umeå sn & kn, Västerbottens län. Arkeologisk Rapport Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned som PDF (351 kB).

Sundström, Susanne. 2004. 
Arkeologisk dokumentation Raä 552, Sofiehem 10:26, Umeå sn och kn. Arkeologisk Rapport Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned som PDF (3,7 MB).

Sundström, Susanne. 2004. 
Arkeologisk utredning och undersökning av härd, Grubbe 9:21, Umeå sn och kn. Arkeologisk Rapport Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned som PDF (21,7 MB). 

Sundström, Susanne. 2004. 
Arkeologisk undersökning Grubbe 9:21, Umeå sn och kn. Arkeologisk Rapport Västerbottens museum.  Klicka för att ladda ned som PDF (67 MB).  

Sundström, Susanne. 2004. 
Arkeologisk utredning Liljansberget, Stadsliden 6:6, Umeå sn och kn. Arkeologisk rapport Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned som PDF (16,1 MB). 

Andersson, Berit. 2003. 
Arkeologisk utredning. Ersmarksvägen (väg 364) - Hissjövägen (väg 363) (utökat område), Föranledd av planerad ny E4, Umeå socken och kommun, Västerbottens län. Arkeologisk Rapport Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned som PDF (8,2 MB).

Broadbent, Noel. 2003
Rapport över arkeologisk undersökning av RAÄ 510, Västerdal 1:1, Flurkmark, Umeå socken, Västerbotten. 2000-2001. Institutionen för arkeologi och samiska studier, Umeå universitet. Klicka för att ladda ner som pdf

Heinerud, Jans. 2003.
Arkeologisk utredning Brännland 5:22 (utökat område). Umeå socken och kommun Västerbottens län. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned som PDF (376 kB).

Heinerud, Jans. 2003. 
Arkeologisk utredning Stadsliden 2:3, m fl, Umeå socken och kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned som PDF (951 kB).

Josepson Hesse, Kristina (red). 2003. 
Raä 16, Mariehem, Umeå sn, Västerbotten 2003. UMARK 35 Arkeologisk Rapport. Institutionen för arkeologi och samiska studier. Umeå universitet. Klicka för att ladda ner som pdf.

Sundström, Susanne. 2003. 
Arkeologisk förundersökning av boplatserna Raä 553 och Raä 279 samt en tidigare ej registrerad boplats, Umeå sn och kn, Västerbotten, utförd inför planerad omläggning av väg E12, sträckan Kulla-Vännäs. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner som pdf.

Sundström, Susanne. 2003. 
Arkeologisk utredning av Klockarbäcken, Grubbe 9:21, Umeå sn och kn. Arkeologisk Rapport Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned som PDF (24,4 MB). 

Östlund, Olof. 2003. 
Särskild arkeologisk utredning Ersmark 22:2, Umeå socken och kommun Västerbottens län. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned som PDF (3,1 MB).

Östlund, Olof. 2003. 
Särskild arkeologisk utredning, Norrfors 4:2 m.fl. Umeå socken och kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned som PDF (632 kB).

Ericson, Kristina & Heinerud, Jans. 2002. 
Särskild arkeologisk utredning etapp II Brännland 24:1, 4:15, m fl, Umeå socken och kommun, Västerbottens län. Vägavsnitt Svedjan-Brännland (Kulla-Brännland) Vägutredning E12, Kulla-Vännäs. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned som PDF (31,8 MB).  

Gardeström, Sten. 2002. 
Rapport Särskild arkeologisk utredning. Röbäck 30:60, Umeå sn, Umeå kn, Västerbottens län. Arkeologisk Rapport Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned som PDF (407 kB). 

Heinerud, Jans. 2002.
Arkeologisk utredning med anledning av planerad bebyggelse. Fastigheten Brännland 5:36, Umeå socken & kommun. Västerbottens län Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned som PDF (198 kB).

Storå, Jan. 2002.
Osteologisk analys av ben från tomtningslokaler i Övre Norrlands skärgård. Grundskatan, Bjuröklubb, Jungfruhamn, Snöan samt Storrebben. Möten i Norr. Klicka för att ladda ner som pdf

Andersson, Berit. 2001. 
Arkeologisk rapport. Rapport över särskild arkeologisk utredning inför planerad ny vägdragning E12, delen Norrfors-Brattby. Trafikplats Norrfors, trafikplats Gubböle samt sträckan Gubböle Nord. Arkeologisk Rapport Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned som PDF (6,8 MB).

Andersson, Berit. 2001. 
Rapport över arkeologisk undersökning av Raä 565, boplatsvall, Umeå sn och kn, Västerbottens län. Arkeologisk Rapport Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned som PDF (313 kB).
 
Andersson, Berit. 2001. 
Utredning av området Ersmarksvägen (väg 364) - Hissjövägen föranledd av planerad ny Europaväg 4, Umeå sn och kn, Västerbottens län. Arkeologisk Rapport Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned som PDF (562 kB).

Sundström, Susanne. 2001. 
Arkeologisk undersökning av boplats, Potatislandet 13 och 14, Umeå sn och kn. Arkeologisk Rapport, Västerbottens museum.  Klicka för att ladda ned som PDF (12 MB).

Sundström, Susanne. 2001. 
Rapport över etapp ett av arkeologisk utredning med anledning av planerad ny väg E12, sträckan Kulla-Brännland. Umeå sn och kn, Västerbottens län. Västerbottens museum.  Klicka för att ladda ned som PDF (29,3 MB). 

Andersson, Berit. 2000. 
Rapport över slutundersökning av kokgrop och stensättning på lokalen Prästsjödiket, Raä 600, Umeå sn och kn, Västerbottens län. Arkeologisk Rapport Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned som PDF (3,4 MB).

Andersson, Berit. 2000.
Rapporter i Botniabanans spår. Arkeologiska förundersökningar Raä 524, boplatsgrop och Raä 528, härd och boplatsgrop, Nordmaling sn, Ångermanland Raä 162, kokgropar, Hörnefors sn, Västerbottens län. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned som PDF (4,4 MB).

Sandén, Erik. 2000. 
Arkeologisk utredning med anledningen. av planerad skidanläggning på Vallberget, Umeå socken, Västerbotten. Arkeologisk Rapport Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner som pdf.

Andersson, Berit. 1999. 
Rapport över särskild utredning av område i anslutning till Raä 15, Umeå socken och kommun, Västerbottens län. Kulturhistoriska undersökningar Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner som pdf.

Broström, Sven-Gunnar. 1999. 
Norrfors i Umeälven, Rapport över dokumentation av hällristningar. Utförd 1999 i samarbete med Institutionen för arkeologi, Umeå universitet. Klicka för att ladda ner som pdf.

Lundberg, Åsa & Sandén, Erik. 1999. 
Rapport över särskild arkeologisk utredning, etapp 1 Botniabanan 1999: Delsräckorna Jp 62, 71-75 från Västerbottens länsgräns i söder och fram till Klockarbäcken, nordväst Umeå stad. Västerbottens museum, Kulturhistoriska undersökningar.

Lundberg, Åsa, Engelmark, Roger & Linderholm, Johan. 1999. 
Rapport över förundersökning av lokalerna Prästsjödiket, Klockaråkern, Bölevägen och Röbäcksliden, Umeå sn och kn, Västerbottens län. Kulturhistoriska undersökningar. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner som pdf.

Sandén, Erik & Gardeström, Sten. 1999. 
Rapport över arkeologisk utredning på Kåddisheden. Delar av Kåddis 4:12, 4:11, 4:9, 1:20, 1:19, 1:14, Tjälamark 12:3 samt 3:34, Umeå socken och kommun, Västerbottens län. Arkeologisk rapport. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned som PDF (9,2 MB).

Sandén, Erik & Sundström, Susanne. 1999. 
Rapport över arkeologisk utredning med anledning av planerad ny väg E 12, Umeå sn och kn, Västerbottens län. Kulturhistoriska undersökningar. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned som PDF (21,5 MB).

Sundström, Susanne. 1999. 
Rapport över för- och slutundersökning av boplatsområdet Bölevägen, Röbäck 6:28 och 6:29, Umeå sn och kn, Västerbottens län. Kulturhistoriska undersökningar. Västerbottens museum och Institutionen för arkeologi, Umeå universitet. Klicka för att ladda ner som pdf.

Karlsson, Anders.1997. 
Arkeologisk rapport över specialinventering av Kåddisheden, Umeå socken och kommun, Västerbottens län. Kulturhistoriska undersökningar, Västerbottens museum.

Lundberg, Åsa & Ylinen, Tarja. 1997. 
Rapport över arkeologisk undersökning av boplats Raä 510, fast Västerdal 1:1, Flurkmark, Umeå sn, Västerbotten. UMARK 7. Arkeologisk Rapport Institutionen för arkeologi, Umeå universitet. Klicka för att ladda ner som pdf.

Goldhahn, Joakim. 1996. 
Röse och stensättning vid Yttertavle 1:41, Umeå sn, Västerbotten. Preliminär rapport från en seminariegrävning vt 1996. UMARK 5. Arkeologisk Rapport, Institutionen för arkeologi, Umeå universitet. Klicka för att ladda ner som pdf.

Sundström, Susanne. 1996. 
Rapport över arkeologisk utredning, Röbäck 30:60, Umeå socken och kommun, Västerbottens landskap. Västerbottens museum.

Sundström, Susanne. 1995. 
Arkeologisk rapport över undersökning av bytomt, Raä 56, Sävar sn, Västerbottens län, Västerbotten samt rapport över miljöarkeologisk undersökning av Raä 56, utförd av Miljöarkeologiska laboratoriet, Umeå universitet. Kulturhistoriska undersökningar. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner som pdf.

Andersson, Berit. 1994.
Rapport över arkeologisk undersökning av en kokgrop i anslutning till Raä 77 samt en stensättning Raä 77, Röbäck 14:8 III, Umeå sn, Umeå kn, Västerbottens län. Institutionen för arkeologi. Umeå universitet. Klicka för att ladda ner som pdf.

Andersson, Berit. 1994. 
Rapport över arkeologisk undersökning av tre kokgropar i anslutning till Raä 77. Röbäck 14:8 III, Umeå sn, Umeå kn, Västerbottens län. Institutionen för arkeologi. Umeå universitet. Klicka för att ladda ner som pdf.

Sandén, Erik & Linderholm, Johan. 1994. 
Rapport över arkeologisk förundersökning, Tväråmark 1:4, Sävar sn, Västerbotten. Institutionen för arkeologi, Umeå universitet.

Linderholm, Johan. 1993. 
Rapport. Kommentarer till fosfatanalyser av jordprov från Anumark 1:6 resp. 1:7, samt Rödbäck, Umeå, Västerbotten. Miljöarkeologiska Laboratoriet. Institutionen för arkeologi, Umeå universitet. Klicka för att ladda ner som pdf.

Spång, Lars Göran. 1993. 
Arkeologisk utredning av områden i Anumark, Holmsjön, Röbäck, Stöcke m.m. Umeå kommun, Västerbottens län. Arkeologisk Rapporter Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner som pdf.

Sandén, Erik. 1992. 
Rapport över undersökning av en skadad skärvstenspackning på fornlämning 275, Sävar socken. Institutionen för Arkeologi. Umeå Universitet.

Karlsson, Anders & Sandén, Erik. 1991. 
Resultat från petrografisk analys av delar av stenmaterialet från Raä 330, Sävar socken, Västerbottens län och landskap. Arbetshandlingar och PM Nr 1991:1. Riksantikvarieämbetet, Regionkontoret i Luleå.

Rathje, Lillian. 1991. 
Rapport över arkeologisk förundersökning av boplats av stenålderskaraktär, västra Umedalen, (saknar fornlämningsnummer). Umeå sn, Umeå kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner som pdf.

Sandén, Erik. 1991. 
Inventering av boplatser av stenålderskaraktär längs delar av Sävaråns övre lopp 1991. Institutionen för arkeologi, Umeå universitet. Klicka för att ladda ner som pdf.

Sjöberg, Rabbe. 1991.
Dateringsförsök av "grop i klapper" vid Dånaberget, Sävar sn, Umeå kommun. Center för arktisk kulturforskning, Umeå universitet. Klicka för att ladda ner som pdf

Spång, Lars-Göran. 1991. 
Arkeologisk rapport över undersökning och restaurering av stensättning, Raä 336:1, Tomtebo, Umeå sn och kommun, Vb. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner som pdf.

Karlsson, Anders; Sandén, Erik; Rathje, Lillian & Skålberg, Pia. 1990. 
Den arkeologiska undersökningen av boplatsområdet Raä 330, Sävar socken, Västerbottens län och landskap, sommaren 1990. Arbetshandlingar och PM Nr 1990:8 Riksantikvarieämbetet, Regionkontoret i Luleå.

Huggert, Anders. 1989. 
Handlingar rörande arkeologisk undersökning av odlingsrösena å handlandena O och A Grahns nybruk vid Grahnsmyran, 0,5 mil NO om Umeå stad. Arkeologisk Rapport Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner som pdf.

Ramqvist, Per H. 1987. 
Rapport. Arkeologisk undersökning av stenåldersboplats. Boplats nr 226, Norrfors, Umeå sn, Västerbotten. Institutionen för arkeologi, Umeå universitet. Klicka för att ladda ner som pdf.

Rathje, Lillian. 1987. 
Rapport över förundersökning av medeltida boplatslager Raä 127, Kyrkobordet 5:47, Backen, Umeå sn och kn, Västerbotten. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned som pdf (500K)

Ramqvist, Per H. 1985. 
Rapport. Dokumentation och imålning av hällristningar vid Stornorrfors, Umeå socken, Västerbotten. Fornl. nr 365. Arkeologiska institutionen, Umeå universitet.

Forsberg, Lennart. 1983. 
Rapport över antikvarisk kontroll i samband med avbaning för vägbygge vid E4:an Hörnefors, Umeå kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner som pdf.

Liedgren, Lars. 1979. 
Rapport. Fornlämning Raä Umeå 126. Boplats Brännland 8:3, Umeå sn, Västerbotten. Umeå universitet, Institutionen för arkeologi. Klicka för att ladda ner som pdf.

Sander, Annika. 1978. 
Rapport över arkeologisk undersökning och dokumentation av fornlämningarna nr 22, 23, 38 och 39, Holmögadd, Holmöns sn, Västerbotten. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner som pdf.

Huggert, Anders. 1977. 
Rapport över fornminnesinventering av området Kammen-Långön-Munkholmen inom Långvikens byamark, Umeå socken, Västerbotten, September 1977. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner som pdf.

Huggert, Anders. 1975. 
Rapport över efterbesiktning av undersökningsområde vid Backens eller Umeå landsförsamlings kyrka 1975. Västerbottens museum.
Klicka för att ladda ned som PDF(284K).

Jonasson, Bengt-Åke. 1973. 
Rapport över förundersökning kring Backens eller Umeå landsförsamlings kyrka. Västerbottens museum.

Haasum, Sibylla. 1972. 
Rapport över arkeologisk undersökning av Kyrkoparken, Döbelns park och skolparken, Umeå stad, Västerbotten juli-augusti 1972. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner som pdf

Anesäter, Stig. 1967.
Undersökning och utgrävning av tre rösen på rösfältet Stranden 27:1, III i Täfteå. Västerbottens museum.

Kolm, C.R. 1963. 
Kulturhistoriska broinventeringen. Nr 63/63. Lejonströmsbron, Pålbölebron, Tväråbron. Riksantikvarieämbetet. (Förvaras i Västerbottens museums arkiv). Klicka för att ladda ner som pdf

Christiansson, Hans. 1961
Rapport över undersökning av röse, Umeå stad 15:2, på det s.k. Berghemsområdet Umeå stad. Uppsala universitet. Klicka för att ladda ner som pdf

Westerlund, Ernst. 1954. 
Kåddis. Västerbottens Norra Fornminnnesförening. Västerbottnisk Allmogekultur XII. Skellefteå museum. (Förvaras i Västerbottens museums arkiv).

Cajmatz, Karl. 1953.
Redogörelse för undersökningar i Umeå landsförsamlings kyrka i samband med dess restaurering år 1952. Västerbottens museum.