Spår från 10000 år Västerbottens län sett från sidan

Skriv ett sökord för att påbörja din sökning.

Startsida » Spåren i landskapet » Fornlämningar och fynd » Fornlämningstyper » Stalotomter

Stalotomter

Samisk byggnadslämning i fjällmiljö, kan bestå av lämningarna efter stora runda eller ovala hyddkonstruktioner. Golvytan är (till skillnad från kåtan) försänkt och omges av en låg, uppbyggd jordvall, i mitten finns en stensatt härd. Undersökningar har visat att stalotomter förekommer från 500 e Kr och in i nyare tid. Se även kåta.

Flygbild över stalotomter i Remdalen, Vilhelmina sn.

Remdalen i Vilhelmina kommun, ett av länets Riksintressen. En samisk kulturmiljö med lämningar efter äldre visten och stalotomter, från perioden 500–1500. På flygfotot syns stalotomternas vallar tydligt.