Spår från 10000 år Västerbottens län sett från sidan

Skriv ett sökord för att påbörja din sökning.

Startsida » Spåren i landskapet » Fornlämningar och fynd » Fornlämningstyper » Kolningsanläggning

Kolningsanläggning

Det finns olika typer av lämningar efter framställning av kol. Kolningsgropar, liggmilor (kolbottnar med rektangulär eller kvadratisk form) och resmilor (kolbottnar med rund form) är några exempel.

I samband med inventeringar inom projektet Skog & Historia i Västerbotten påträffades över 300 kolbottnar inom ett begränsat område vid Lögdeälven i Nordmalings kommun.

I området finns också resterna efter en stångjärnshammare i Klöse. Hammaren drevs mellan 1786 och 1878 som en filial till Olofsfors bruk. Den stora mängden kolbottnar visar hur mycket kol som behövdes till smedjan i Klöse.

Kolbotten.

Resterna efter en rund kolbotten avtecknar sig tydligt i skogen.