Spår från 10000 år Västerbottens län sett från sidan

Skriv ett sökord för att påbörja din sökning.

Startsida » Spåren i landskapet » Fornlämningar och fynd » Fornlämningstyper » Gruvhål

Gruvhål

Spår av malmbrytning i form av en öppning i markytan. Ett 50-tal gruvhål finns registrerade i länet, de flesta i Skellefteå kommun.

Bygdsiljums järngruva och hytta i Skellefteå kommun är troligen Västerbottens äldsta. Redan år 1637 erhöll borgaren Anders Hindriksson i Stockholm privilegium att anlägga ett järnverk här. Brytningen skedde med eld och vatten.

Privilegiet överfördes år 1638 på allmogen i Bygdeå som, för att kunna ägna sig åt mer omfattande malmbrytning, uppförde  en masugn. Driften upphörde i praktiken redan 1643 på grund av bristande malmtillgång. Inom gruvområdet finns en gruvgång och tre gruvhål.

Gruvhål i Bygdsiljum, Burträsk socken.

Gruvgången sträcker sig ett tiotal meter in i berget. Öppningen är 2,5 meter stor.

Insidan av gruvgången i Bygdsiljum.

Inifrån den 10 meter djupa gruvgången.