Spår från 10000 år Västerbottens län sett från sidan

Skriv ett sökord för att påbörja din sökning.

Startsida » Aktuellt » Projekt och uppdrag » Utvald miljö

Utvald miljö

Odlingslandskapet i Västerbottens län är viktigt att bevara både för biologiska och kulturhistoriska värden. Jordbruksmiljöerna rymmer talrika spår efter människors bruk och leverne. Dessa spår är viktiga att bevara för framtiden.

Inom landsbygdsprogrammet 2007-2013 finns möjlighet att söka medel för att restaurera både biologiska och kulturhistoriska värden i odlingslandskapet som betesmarker, slåtterängar, våtmarker, överloppsbyggnader och andra kulturmiljöer.

Alla är välkomna att söka ersättning från "Utvald miljö" så väl egna företagare och markägare som myndigheter och intresseorganisationer.

Ansökningarna lämnas till länsstyrelsen som handlägger ärendena enligt prioriterings- och urvalsprinciper gjorda ur ett tydligt läns- och landskapsperspektiv.

I beteshagen vid Sandsjön finns många odlingsrösen. Foto:Petter Engman/VBM.

I beteshagen vid Sandsjön finns många odlingsrösen.

Läs mer om "utvald miljö" på länsstyrelsens webbsida

 

Fägatan är ett ålderdomligt inslag i kulturlandskapet.

Fägatan är ett ålderdomligt inslag i kulturlandskapet.