Spår från 10000 år Västerbottens län sett från sidan

Skriv ett sökord för att påbörja din sökning.

Startsida » Aktuellt » Projekt och uppdrag » I det samiska rummet

I det samiska rummet

"Samemieh Saepmesnie - I det samiska rummet" är ett sydsamiskt dokumentationsprojekt, vars mål är att utifrån skiftligt material, kulturminnen och muntlig, traditionell kunskap dokumentera sydsamisk kultur.

Bakgrunden till projektet är att det fortfarande finns stora kunskapsluckor vad gäller sydsamernas historia och kulturlandskap. Det är en kunskapsbrist som kan få svåra konsekvenser i samband med till exempel dagens exploateringar.

Äldre tiders boplatser används inte längre och de fysiska spåren liksom kunskapen om de gamla platserna håller på att försvinna. Därför är behovet av dokumentation akut och det är viktigt att samerna själva är delaktiga i dokumentationsarbetet.

Resultatet av det planerade arbetet kommer att få stor betydelse som planeringsunderlag. Det ska också underlätta för tillväxt och utveckling av näringsverksamheter och stärka samernas lokala inflytande.

Inventeringar har främst genomförts i Vilhelmina kommun.

För ytterligare information kontakta Jans Heinerud på Västerbottens museum. E-post.

Bengömmor är en vanlig fornllämningstyp inom det sydsamiska området.

Bengömmor är en fornlämningskategori som förekommer inom sydsamiskt område.

Samisk grav.

Projektet sker i samarbete mellan Saemien Sijte i Snåsa, Gaaltije i Östersund och Västerbottens museum i Umeå.

 

Här kan du läsa mer om projektet I Det Samiska Rummet