Spår från 10000 år Västerbottens län sett från sidan

Skriv ett sökord för att påbörja din sökning.

Startsida » Aktuellt

Aktuellt

Arkeologiskt handlingsprogram för uppdragsarkeologi

Under de senaste åren har arbetet med ett arkeologiskt handlingsprogram för den uppdragsverksamhet som bedrivs i länet pågått. Huvudparten av de arkeologiska undersökningar som bedrivs i länet är uppdragsarkeologiska, dvs grävningar genomförs på grund av olika typer av exploatering och det är exploatören som bekostar undersökningen. Syftet med det arkeologiska handlingsprogrammet är att skapa ett samlat dokument över det aktuella kunskapsläget i länet och presentera strategier för hur det uppdragsarkeologiska arbetet i länet fortsättningsvis ska inriktas.

Klicka här för att läsa programmet

Digitala hällmålningar vid Finnforsberget, Skellefteå

Hällmålningarna på Finnforsberget är unika i Sverige. Aldrig tidigare har man i vårt land hittat hällmålningar med fiskar som motiv – och här finns sammanlagt 29 fiskar avbildade! Dessutom finns här några bilder av både älgar och människor. Den röda färgen kommer från rödockra, som blandas med ett bindemedel, t ex djurfett.

Vid en av platserna finns ett stenbrott för utvinning av kvartsit. Det ligger omedelbart nedanför ett klippöverhäng i anslutning till hällmålningarna. Det forntida stenbrottet bedömdes som ytterst sårbart då redskap och förarbeten här låg i öppen dager – till exempel två forntida knackstenar.

Eftersom det är ganska besvärligt att ta sig till hällmålningarna har Skellefteå museum gjort en digital vandring på platsen, så nu kan man uppleva platsen med hällmålningarna framför sin dator. Vandra bland hällmålningarna här.

 

Översyn av länets fornvårdsobjekt

Under de senaste åren har länsstyrelsen och museerna genomfört en översyn av länets fornvårdsprogram. Syftet är att minska antalet fornvårdsobjekt för att koncentrera resurserna på intressanta platser som är tillgängliga för de flesta. Under 2012 besöktes fornvårdsobjekten i Skellefteå med kranskommuner, 2013 var det inlandskommunerna som besöktes och 2014 är det Umeå med kranskommuner som har besökts. 

Vandring i labyrint på Rovågern

Två praktikanter deltog vid besöket på Rovågern och en fin labyrint.

Det som göms i snö...

Under sensommaren har Västerbottens museums arkeologer Erik Sandén och Ellinor Johansson besökt några utvalda snöfält i Tärnafjällen/Artfjället för att leta efter förhistoriska fynd längs iskanterna. Förhistoriska fynd har tidigare påträffats vid snöfält i de norrbottniska och norska fjällen och visst vore det roligt om liknande fynd kunde göras även i Västerbotten! 

Besöket resulterade i framtinade renhorn som kommer att dateras med C-14 metoden. De norska arkeologerna är intresserade av att jämföra fyndmaterialet från den norska sidan med det som kommit fram på den svenska sidan.

Framtinade renhorn sticker ut ur snön

Det sticker fram renhorn ur snön, kanske det ligger en hel ren därunder!

Kvalitetssäkring av Skog & Historia

2013 påbörjades ett femårigt samarbetsprojekt mellan Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen med kvalitetssäkring av lämningar som påträffats i det rikstäckande projektet Skog & Historia. För Västerbottens del skall 1000 lämningar granskas per år. 2013 bedrevs granskningen i Lycksele kommun och 2014 har lämningar i Umeå kommun granskats.


Skogsstyrelsens arkeolog samarbetar med arkeologer från Västerbottens museum vid granskningen. Här är vi vid Öreälven där det finns många härdar.

Arkeologisk undersökning vid hällbilderna på Finnforsberget

Välkommen till församlingsgården för att få veta mer om de arkeologiska utgrävningar som genomfördes förra hösten vid de unika hällmålningarna på Finnforsberget. Bland fynden finns målade människofigurer och förarbeten till pilspetsar, föremål som började tillverkas vid stenålderns slut, cirka 2000 f.Kr. Grävningen gav viktig information om platsen, men även nya intressanta frågeställningar.

Plats: Församlingsgården, Skellefteå landsförsamling. Söndag 7/10, kl 13.00

Medverkande: Thomas B. Larsson, Umeå universitet
Britta Lindgren Hyvönen, Västerbottens museum
Anders Olofsson, Umeå universitet

Under två veckor i september 2011 genomförde Skellefteå museum en undersökning vid de områden med hällmålningar som finns på Finnforsberget. En yta i väster har grävts ut. Här finns spår efter forntida stenbrytning och tillverkning av redskap. Provundersökningar har också gjorts på platsen nedanför de östra hällbilderna för att se om det finns föremål, eller andra spår, som kan vara samtida med målningarna.

2006 påträffades tre platser med hällbilder i närheten av Finnforsfallet vid Skellefteälven. Dessa fornlämningar är unika i vårt land. De ligger endast ca 30 kilometer från kusten, medan de flesta andra kända hällmålningar ligger längre in i skogsbygden. Dessutom avbildas något så ovanligt som fiskar de enda hällmålningarna med fiskmotiv i Sverige. Målningarna kom till under stenålderns sista del, för ca 4 000-5 000 år sedan.

De två platserna som har undersökts ligger nära varandra på östra sidan av Skellefteälven. Undersökningen är ett samarbetsprojekt mellan Skellefteå hembygdsförening, Skellefteå museum och Umeå universitet.

Tre målade fiskar på berget

Hällmålningar vid Finnforsberget. Målningarna är ca 4-5000 år gamla. Foto: Krister Hägglund.

Fynd av spelpenning i Gärdsmark

11-åriga Alva Björk gjorde nyligen ett spännande fynd i Gärdsmark nordväst om Bureå i Skellefteå kommun. Det visade sig vara en spel- eller räknepenning från perioden 1650 – 1800. Ursprungligen användes räknepenningar som markörer på s.k. räknebräden, som användes för matematiska beräkningar. Senare kom dessa penningar att användas vid kortspel för att hålla reda på resultatet under spelet.

Penningens text på ena sidan talar om S.GEORGIVS, alltså Sankt Georg, eller Sankt Göran som vi säger i Sverige. Bilden visar också en riddare som sticker lansen i en drake. Den andra sidan visar ett skepp i storm och texten är IN TEMPESTATE SECURITAS – ”Säkerhet i stormen”.

Spelpenning från Gärdsmark

Spelpenningen från Gärdsmark, uppförstorad

Nya fynd

Samiskt beslag

Ett beslag av brons, har nyligen skänkts till Länsmuseet av Nils Olof Fransson, Långsele som också är den som fann föremålet vid Örån, norr om Örträsk. Beslaget är troligen av östligt ursprung och har varit i samiskt bruk.

En 1500 år gammal spegel

Fragment av förhistorisk spegel av brons.Framsidan respektive baksidan av en del från en förhistorisk handspegel av brons. Det sensationella fyndet gjordes på Obbolaön. Spegelsidan har varit belagd med zink och bly som polerats för att ge glans. Speglar av den här typen kan dateras till romersk järnålder (ca 50-400 e.Kr), de är mycket ovanliga i Sverige. Spegeln bör ha varit omkring 17 cm i diameter. Upphittad och inlämnad av Filip Naudot, Obbola.

Källa: Huggert, Anders. 2009. Från Rom till Romlet - Spegelbit med spännande historia. Obbola Krönika. Om liv och arbete, natur och kultur - förr och nu. 2009: 14-18. Obbola hembygdsförening.

Skifferyxa

Yxan är en 30 cm lång, skålad skifferyxa med slipade smalsidor. Fyndet gjordes i samband med harvning av upphittarens åker. Fyndet ligger nu i FMIS som Raä nr 197, Skellefteå sn.

Amulettdosa

Dosa med ristade runor: th f u l a s t b R in, vilket skulle betyda ungefär: Du fulaste brinn i h-vete. Dosan är tillverkad av en marleka (naturbildning av lera) någon gång under slutet av 1800-talet. Föremålet hittades i samband med en dikesgrävning i början av 1900-talet i Gilljaur, Sorsele kommun. Det är troligen den första sammanhängande runinskrift som påträffats inom Västerbottens län.

Källa: Lundmark, Staffan & Sköld, Tryggve: Runorna från Jiltjaur. I: Daumkatta, höstblad 2009, s 19-21. Dialekt,- ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå.

 

Länk till Daumkatta

 

 

Nya dateringar från Röbäck i Umeå

I samband med en seminariegrävning som arkeologiska institutionen vid Umeå universitet utförde i september 2007 har nya intressanta dateringar gjorts. Ben från skalltak av människa från två av stensättningarna som ingår i lokal Raä 77, Umeå socken har daterats med hjälp av 14C-metoden.

De nya dateringarna visar att dessa två stensättningar och förmodligen hela gravfältet är från äldsta bronsålder, mer än 1000 år äldre än en tidigare gjord analys visade.

Källa: Ramqvist, Per H. 2009. En brandgrav från äldre bronsålder. Arkeologisk undersökning av stensättning på gravfältet Raä 77 i Röbäck, Umeå socken och kommun, Västerbottens län. Ladda hem pdf.

Slutförd undersökning av en av stensättningarna i lokal 77, Umeå socken.

Stensättningen rekonstruerades efter undersökningen. Med på bilden finns ett gravklot och en rest sten. Klotet har placerats där de brända benen låg och den resta stenen står centralt i anläggningen.

 

Ny datering från Gråtanån, Vilhelmina.

I samband med att boplats Raä 180, Vilhelmina socken undersöktes 1976–1978, daterades en kokgrop med hjälp av 14C-analys till 8830+- 110BP. Ett bränt benfragment från samma anläggning har nu daterats till 7605+-50 BP (kalibrerad ålder 6590–6390 f Kr). Åldersskillnaden är cirka 1200 C14-år.

Källa: Olofsson, Anders. 2007. Osteologisk bestämning av 14C-datering av brända ben från stenåldersboplatser i Lappland. Vuollerim 6000 år. Arkeologiska Rapporter 22. Vuollerim.
Ladda hem pdf
.

 

Världens äldsta träd är en gran

Forskare har funnit uppemot ett 20-tal granar som är mer än 8000 år gamla. Den äldsta är 9 550 år gammal och finns i Dalarna. Forskningsresultaten visar, tvärt emot vad man tidigare trott, att granen är ett av de tidigast invandrade träden till fjällkedjan.

— Mina undersökningar tyder på att granen har övervintrat istiden på platser väster eller sydväst om Norge där klimatet inte var lika hårt, för att sedan snabbt spridas norrut längs den tidigt isfria kustremsan, säger Leif Kullman, professor i naturgeografi vid Umeå universitet.

Källa: Pressmeddelande från Informationsenheten vid Umeå universitet 2008-04-16.

Bitar av renhorn har tinat fram

Bitar av renhorn har tinat fram 

Medeltida beslag av brons.

Beslaget från Örträsk, 52x51 mm.

 

Skifferyxa från Kågedalen

Skifferyxan från Kågedalen.

 

Dosa med ristade runor.

Dosa med ristade runor, 68 mm i diamter.